UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


Hakkımızda

 

Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Tarihçesi

Aralık 2000 Tarihinde Prof. Dr. Akın Ergüden, Prof. Dr. Hüseyin Vural, Prof. Dr. Canan Özgen ve Dr. Semra Aşçıgil'in katılımı ile oluşturulan ODTÜ Etik Komitesinin Misyonu

 • Etik bilincini ve etik karar verebilme yeteneğini üniversitede ve toplumda oluşturmak,

 • Yerleşke içinde karar ve eylemlerin etik bir çerçeve içinde tartışılmasını sağlamak,

 • Üniversitede vicdanî değerlendirme alışkanlığını kazandırmak,

 • Üniversite öncesi öğrencilerine etik tartışma alışkanlığını kazandırmak.

 • Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için etik tartışma ve değerlendirme deneyimi kazandırmak.

 • Lisans programlarıına etik eğitimini katarak öğrencilerin bu konuda gelişimlerini güçlendirmek.

olarak belirlenmişti. Bu amaçla komite;

 • Etik ve Kendini Tanıma,

 • Çevre Etiği,

 • Tıp Etiği,

 • Medya Etiği ve

 • İş Etiği

konularında SEM aracılığıyla Halk Konferansları düzenlenmiştir.

ODTÜ Uygulamalı Etik Merkezi yönetmeliğinin hazırlanması Prof.Dr. Akın Ergüden'den rica edilmiş ve hazırlanan taslak üzerinden görüşmelere başlanmıştır.

Nisan 2001 tarihinde her Fakülteden bir temsilci ve Etik komite üyelerinden oluşan ODTÜ Etik Alan Komitesi rektörlük tarafında oluşturulmuş ve çalışmalara devam edilmiştir. Komite üyeleri: Tarihinde Prof. Dr. Akın Ergüden, Prof. Dr. Hüseyin Vural, Prof. Dr. Canan Özgen ve Dr. Semra Aşçıgil, Doç. Dr. Zafer Dursunkaya, Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Prof. Dr. Aydan Balamir, Doç Dr. Cem Deveci, Dr. Haluk Zelef, Y. Doç Dr. Sibel Güneysu. EAK 'sinin çalışmaları Prof. Dr. Fatoş Vural Yarman ve Prof. Dr. Nezih Güven tarafından desteklenerek takip edilmiştir.

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Senatoda yapılan sunumlarla UYETAM adıyla ODTÜ Senatosunun 2 Nisan 2002 tarih ve 2002/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve YÖK'ün onayı ile yönetmeliği UEAM adıyla, 21 Ağustos 2002 tarih ve 24853 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. UEAM'ın Yönetim Kurulu başkanı olarak Prof. Dr. Akın Ergüden, Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise Prof. Dr. Canan Özgen, Prof. Dr. Aydan Balamir, Dr. Yeşim Çöteli ve Doç. Dr. Cem Deveci 19 Eylül 2002 tarihinde ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut tarafından atanmıştır.

ODTÜ UEAM'ın Özgörevi:

Örnek uygulamalarını öncelikle ODTÜ'de başlatarak, toplumda etik bilinci geliştirmek ve toplumsal yaşamı ilgilendiren davranış ve kararların etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli duyarlılıkları kazandırmaktır

ODTÜ UEAM'ın Misyonu

 • Etik bilincini ve etik karar verebilme yeteneğini üniversitede ve toplumda oluşturmak,

 • Yerleşke içinde karar ve eylemlerin etik bir çerçeve içinde tartışılmasını sağlamak,

 • Üniversitede vicdanî değerlendirme alışkanlığını kazandırmak,

 • Üniversite öncesi öğrencilerine etik tartışma alışkanlığını kazandırmak.

 • Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için etik tartışma ve değerlendirme deneyimi kazandırmak.

 • Lisans programlarıına etik eğitimini katarak öğrencilerin bu konuda gelişimlerini güçlendirmek

ODTÜ UEAM'ın Amaçları:

 • ODTÜ'ye etik bilinçlenme ve etik değerlere göre karar verme becerilerini kazandırmak,

 • Uygulamalı etik alanında bilgi birikimini arttırmak ve yaymak,

 • ODTÜ'de ortaya çıkan etik kökenli sorunların çözümünü bu konuda araştırma yaparak sağlamak,

 • Etik konularda araştırma yapmak, bunların koordinasyonunu sağlamak ve araştırma sonuçlarının akademik programlarda uygulanmalarını sağlayarak etik bilincini arttırmak,

 • Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimini, sağladıkları sosyal değeri arttırarak iyileştirmek,

 • Etik ilkelerin Türkiye'nin hukuk mevzuatına girmesini sağlamak,

 • Toplumda etik bilinçlenme ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda kararların etik ilkelerin gözetilmesiyle alınmasını sağlamak.

ODTÜ UEAM'ın Stratejileri:

 • Etikle ilgili dersler açmak ve eğitim programları düzenlemek,

 • Eğitim amacıyla konferanslar, seminer dizileri ve çalışma grupları oluşturmak,

 • Bilgi birikimini arttırmak ve yayılmasını sağlamak için, uygulamalı etik konularında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliğini geliştirmek,

 • Meslek odalarıyla birlikte çalışarak mesleki etik kodları oluşturulmasını sağlamak,

 • Etik ilkelerin Türkiye'nin hukuk mevzuatına girmesini sağlamak üzere girişimlerde bulunmak

 • Üniversite dışı kurumlara etik bilincine sahip nitelikli eleman yetiştirmek,

 • Üniversitede etik konusunda çalışan yüksek lisans öğrencisi sayısında artış sağlamak,

 • Yapılan çalışmaların sonuçlarının elektronik ve diğer ortamlarda yayınlanmasını sağlamak ve etikle ilgili yayınlardan oluşan, herkesin kullanımına açık bir kütüphane kurmak,

 • Araştırma sonuçlarının ilgili kurumlarda kullanılmasını sağlamak

 • Bilimsel çalışma sonuçlarının kamu, özel ve 3.sektörde (dernek, vakıf vb. gönüllü kuruluşlar) kullanılmasını sağlamak,

Temmuz 2003 yılında Prof. Dr. Akın Ergüden'in istifası üzerine UEAM Başkanlığına Prof. Dr. Canan Özgen, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Doç. Dr. Aydan Balamir, Doç Dr. Canan Sümer, Doç Dr. David Grülberg atanmışlardır. Üç yıl sonra atamalar yönetmelikler gereği yenilenmiş ve UEAM Başkanlığına tekrar Prof. Dr. Canan Özgen, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, 18.12 .2006 tarihinde Doç. Dr. Aydan Balamir, Doç. Dr. Canan Sümer, Doç Dr. David Grülbergve Y. Doç Dr. Necmi Erdoğan atanmışlardır.

Kuruluşundan bu yana özetle UEAM aşağıdaki etkinliklerde bulunmuştur:

 • Bilinçlenme Konferansları (Perşembe Söyleşileri) ve Seminerler düzenlemiştir.

 • "Türkiye Cumhuriyetinde KOBİ'lerde ve Büyük İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Alanında Durum Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları: Sosyal Sorumluluk ve Standartların Geliştirilmesi Projesi" başlıklı proje teklifi TUBİTAK için hazırlamıştır.

 • EUROETHICS konulu AB projesi: "Toward a European Public Ethics: A project for a Common Lexikon" proje teklifi hazırlamıştır.

 • ODTÜ Davranış İlkeleri (METU Code of Conduct) hazırlamıştır.

 • ODTÜ Ombustman ofisi kurulması için yönergesini hazırlamıştır.

 • Üniversitelerde Etik Eğitimi Toplantısı düzenlemiştir.

 • ODTÜ, HÜ ve MEB ile bilikte bir proje çerçevesinde ilkokullara yönelik Etik Öykü Kitapları hazırlatmıştır.

 • TMMOB için Mühend,is ve Mimarlar için etik ilkeler dökümanı hazırlamış ve paneller düzenlemiştir.

 • ODTÜ İnsan Araştırmaları Komitesi (İAK) kurulmasına öncülük etmiştir.

 • ODTÜ Yayın Etiği Komitesinin kurulmasına öncülük etmiştir.

 • ODTÜ FBE Davranış İlkeleri dökümanı hazırlanmıştır.

ODTÜ UEAM Komite Üyeleri

 • Prof. Dr. Canan Özgen
 • Doç. Dr. Aydan Balamir
 • Doç. Dr. Canan Sümer
 • Doç. Dr. David Grunberg
 • Y. Doç. Dr. Necmi Erdoğan

İletişim:

Aysel KÖSEGİL

Graduate School of Social Sciences
Room:440
Phone: 210 37 07
aysel@metu.edu.tr