T.C. Resmi Gazete

Tarih: 21 Ağustos 2002

Sayı: 24853

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM)Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 - Merkezin amacı aşağıda belirtilmiştir:

Merkez, ülkemizde etik bilinci geliştirmek üzere uygulamalı etik alanlarında araştırma yapmak, kuramsal çalışmalar yürütmek ve sonuçları geliştirip, yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Merkezin özgörevi, örnek uygulamaları öncelikle Üniversite'de başlatarak, toplumda etik bilinci geliştirmek ve toplumsal yaşamı ilgilendiren davranış ve kararların etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli duyarlılıkları kazandırmaktır.

Tanım ve Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun değişik 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak, Rektörlüğe bağlı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi" (UEAM) kurulmuştur. Bu Yönetmelikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi "Üniversite", Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi "Merkez" olarak anılacaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 - Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmaları yürütür:

Üniversite'ye etik bilinçlenme ve etik değerlere göre karar verme becerilerini kazandırmak,

Uygulamalı etik alanında bilgi birikimini artırmak ve yaymak,

Üniversite'de ortaya çıkan etik sorunlara çözüm üretmek,

Etik konularda araştırma yapmak, araştırmaları eşgüdümlü bir biçimde yürütmek ve bu araştırmaların sonuçlarının akademik ve diğer eğitim programlarında uygulanmalarını sağlayarak etik bilincini artırmak,

Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının sağladıkları toplumsal yararı artırarak iyileştirmek üzere, bu kuruluşların etkinlik ve yönetimlerinde yönlendirici olmak,

Etik ilkelerin Türkiye'nin hukuk mevzuatına girmesini sağlamak,

Toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda kararların etik ilkelerin gözetilmesiyle alınmasını sağlayarak toplumsal düzeyde etik bilinç oluşturmaktır.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 4 - Merkezin Organları şunlardır:

Müdür,

Yönetim Kurulu,

Danışma Kurulu,

Merkez Birimleri.

Müdür

Madde 5 - Müdür, Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse, yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 6 - Müdürün görevleri şunlardır:

Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

Merkezin ve Merkeze bağlı Birimler ile idari personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,

Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 - Yönetim Kurulu biri Müdür olmak üzere 5 üyeden oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Merkez amaçları konusunda Üniversitenin araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından, ilgili akademik birimlerin görüşleri alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 - Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa (üyelerin salt çoğunluğu ile) toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

Merkez Birimlerinin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek,

Üniversite'de Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında (disiplinlerarası) işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak, protokollerini hazırlamak,

Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezi'ne bildirmek.

Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 9 - Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez Birimleri

Madde 10 - Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez Birimleri kurulabilir. Merkez Birimleri kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez Birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Müdürünün önerisi ve Rektör'ün onayı ile yapılır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.